Emmanuel
Trần Thiên Ân
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Giảng viên, Tư vấn nhân sự
Giám đốc đào tạo của SCB

  • Giáo xứ Đồng Tiến
  • Cộng tác viên của Mục vụ Giới trẻ

Giảng viên chủ đề Tài chính Ngân hàng, Kỹ năng quản lý và phát triển con người