mô hình tài chính cá nhân JARS

Mô Hình Tài Chính Cá Nhân JARS

JARS – Quy tắc “6 chiếc lọ” là gì? …
Chiếc lọ thứ nhất – Nhu cầu thiết yếu 55% …
Chiếc lọ thứ hai – Quỹ tài chính tự do tài chính 10% …
Chiếc lọ thứ 3 – Tài khoản giáo dục 10% …
Chiếc lọ thứ 4 – Giải trí 10% …
Chiếc lọ thứ 5 – Tiết kiệm dài hạn 10%